Wettelijke Vermeldingen

Wie zijn wij

Geco NV
BTW 0425.292.342
RPR Gent afdeling Dendermonde
Bormtestraat 108 bus 3
9190 Stekene België
kastelenhof@kastelenhof.be
www.kastelenhof.be

voorwaarden gebruik site

Deze site is louter informatief en is geen juridisch aanbod. Ondanks het feit dat wij ons uiterste best doen om alle informatie correct te houden kunnen er fouten insluipen. U kan geen rechten onttrekken aan de informatie die u aantreft op deze site.

Uw gegevens

Alle gegevens die u ons bezorgt, houden wij bij om de relatie met u te onderhouden. Deze gegevens worden nooit doorgegeven aan een derde partij behalve; als u ons toestemming geeft; of als we juridisch verplicht zijn; of als het nodig is voor de goede werking. We houden de gegevens in principe onbepaald lang bij.

Indien u hierover opmerkingen hebt, dan kan u ons contacteren op bovenvermelde gegevens.

Dit is een WordPress site. Deze organisatie kan gegevens bijhouden conform haar voorwaarden. Het Kastelenhof gebruikt deze gegevens niet voor haar courante werking.

Algemene voorwaarden verhuur zaal Kastelenhof Stekene

1. De huur is aangegaan onverlengbaar voor één dag onder het gemeen huurrecht. Het is geen handelshuur noch huur van een hoofdverblijfplaats. De huurder kent de zaal en heeft ze aanvaard.

2. De huurder mag niet onderverhuren, noch zijn huurrechten overdragen.

3. De huurder is voor alle schade, zowel aan de gehuurde delen als aan de niet gehuurde delen aansprakelijk.

4. Het niet-exclusief gebruik van de parking en de tuinen is gratis inbegrepen. Geen enkele wijziging hiervan of hieraan kan aanleiding geven tot schadevergoeding, boete of ontbinding van de overeenkomst. Tenten kunnen enkel geplaatst worden met schriftelijke toestemming. Het gebruik van confetti, wensbalonnen, vuurwerkstokjes of ander vuurwerk is niet toegestaan.

5. De verhuring is toegestaan mits betaling van de huurprijs en waarborgen bij reservatie. Bij gebrek aan betaling binnen de week na huidige overeenkomst heeft de verhuurder het recht de verhuurovereenkomst als verbroken te beschouwen uit hoofde van de huurder, dit zonder dat de verhuurder enige ingebrekestelling dient te betekenen. Betalingen met cheque zijn steeds onder voorbehoud van inning.

6. Elke rekening is contant betaalbaar. Elk door de huurder verschuldigd bedrag dat onbetaald blijft, brengt een rente op van 1 % per begonnen maand en een conventionele schadevergoeding van 10 % met een minimum van € 100 verhoogt met gebeurlijke gerechtskosten.

7. Alle annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren (bv. via email). Indien u als klant annuleert, krijgt u de volledige betaalde huursom terugbetaald mits dezelfde zaal voor dezelfde dag herverhuurd werd. Dit met uitzondering bij herverhuring voor een koffietafel. Indien het Kastelenhof annuleert, krijgt u de betaalde huursom terugbetaald ongeacht of de zaal herverhuurd werd. Er zijn geen bijkomende schadeloosstellingen van toepassing, ongeacht wat de reden van annulering is.

8. De huurder staat in voor de goede zeden en normen.

Algemene Factuurvoorwaarden Geco  

Elke rekening is betaalbaar binnen de veertien dagen na factuurdatum.

Klachten dienen ons binnen de veertien dagen na factuurdatum te bereiken.

Elk door de klant verschuldigd bedrag dat onbetaald blijft, brengt een rente op van 1% per begonnen maand en een conventionele schadevergoeding van 10% met een minimum van € 100 verhoogt met gebeurlijke gerechtskosten en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.